Den første tid - Gørding Sognearkiv

Gå til indhold
Tekst på denne side er fra:
Jyske Byer
og deres Mænd

1916


H. M. LORENTZEN OG H. EBBESEN:
GØRDING FØR OG NU.

FORORD.
Idet vi udsender »Gørding før og nu«, skylder vi at meddele, at der af trykte Kilder er benyttet: O. Nielsen: »Gørding Herred«, København 1872. Tillige bringer vi en Tak til de Mænd, som saa beredvilligt har givet os Oplysninger.
Gørding og Stenderup, i Maj 1916.
Forf.
Motiv fra Gørding
Paa disse Egne har sandsynligvis i fjerne Dage levet en Storbonde ved Navn Gvrdr, hvis Vang eller Eng har været, hvor Gørding nu ligger. Navnet „Gørding" menes i hvert Fald at være dannet af „Gvrdr" og „Eng".
Langs Aaen findes endnu enkelte Lunde og Smaakrat, der staar som Levninger fra Eortidens Skove; men ellers har Egnen gennem Aarhundreder været golde Heder med spredt Bebyggelse. En af de ældste Gaarde er Vardhogaard. Navnet kommer af „Varde", en Bavn eller Banke, og „Hoved", der betegner Toppen af Banken, og højt ligger Vardhogaard den Dag i Dag.
Lad os lytte til, hvad gamle Skrifter og gamle Mennesker fortæller om denne Gaard, der engang har været et adeligt Herresæde. Den første adelige Ejer er sandsynligvis Ove Skram, der 1498 kalder sig Herre til „Varhoffuit".
I hans Slægt blev Gaarden gennem mange Aar, til den i 1618 blev solgt til Jomfru Margrete Krag, der senere blev gift med Erik Bilde fra Langeland.
Margrete døde paa Vardho 25. Novbr. 1648, 51 Aar gammel, og ligger begravet under Koret i Gørding Kirke.
Ved dennes Restauration i Aaret 1876 fandt man paa hendes Kiste en smuk Messingplade med Inskription, som nu er ophængt paa nordre Korvæg.
Gamle E. Severinsen, som enhver Gordingenser kender, er født paa Vardhogaard 1. Juni 1827, og han fortæller om sin Fødegaard, at den ved Aar 1800 var paa ca. 1000 Tdr. Land; men den daværende Ejer Wentzel Severinsen delte den i to Afdelinger, der dog var bygget sammen og blev drevet i Fællesskab af samme Slægt til Aaret 1838, da den ene Part solgtes og blev flyttet mod Nord ned paa Marken (Mads Sørensens
Gaard). Hovedparcellen ejedes da af Severin Wentzelsen og gik efter dennes Død over til Sønnen Mads Severinsen, som boede paa Vardho 1898, da Gaarden blev solgt. En Søn af denne Mand, Wilhelm, lever endnu og forestaar Avlsvæsenet i Gørding Bykro. Vardhogaard har siden den Tid liere Gange skiftet Ejer: den nuværende, Th. Thomsen, har beboet den siden 1908.
Gørding kirke
Gørding kirke
Gørding Kirke ligger paa en Banke ved Aaen.
Den stammer fra Valdemarernes Dage eller Tiden omkring Aar 1200 og er opført af tilhugne Granitkvadre med smukke profilerede Sokkelsten. Paa Sydsiden af Koret ses en Sten, hvori tidligere har været et Hul, der nu er fyldt med Cement. Denne Sten har sit Sagn: En „hun“ (Snog) havde blæst paa en Mands Ben, og dette voldte ham ulægeligt Skade og utaalelige Smerter. Da sad han en Søndag paa Kirkegaarden og bad til Gud om Hjælp, og inde i Kirken blev der ligeledes bedt for Stakkelen, og Vorherre hørte Bønnen. Svagheden udfor af Benet og indfor i Stenen, saa der i denne blev et Hul, hvoraf der senere udflød en Vædske som rustent Jern.
Altertavlen har oprindelig været et katolsk Alterskab til at lukke sammen. I Midterfeltet har været Billedskærerarbejde og paa Sidefløjene Malerier. Disse Billeder har formodentlig været i Forfald i Begyndelsen af det 17. Aarhundrede, og der er saa i den Tids Stil tilføjet Altertavlen en Tilbygning af Toppartier og Søjler, og samtidig er i Hovedfeltet malet: Jesus i Getse- mane og Opstandelsen, og i Topstykket: Himmelfarten.
Den smukke bægerformede Døbefont stammer fra samme Tid som Kor og Skib.
Kirkens Stole er meget gamle, nogle af dem fra Tiden omkring 1600; endvidere findes i Kirken et Pulpitur fra 1620, paa dette er nu et Orgel, der blev anskaffet Aar 1900.
J. Aagaard 1877—97, som de fleste ældre Beboere i Gørding kan huske, var paa mange Maader en Original, der tit havde ret haarde Sammenstød med Sognets Folk, som han ikke altid viste særlig Tillid.
Gørding Sogn har — saavidt vides — altid været kirkelig interesseret. Bad man Folk til et Møde medtage Salmebog, kom de altid, hvilket ikke var sikkert, hvis man bad dem tage Sangbog med. Under Pastor Zinn (1897—1906) og E. Melbye (1906—1914), derbegge tilhørte den grundtvigske Betning i vor Folkekirke, og som var særdeles tiltalende og elskværdige Personligheder, fik denne Betning her som i de omliggende Sogne Tilslutning at Flertallet af Beboerne, og det er vel nok Tilfældet endnu; men allerede i Pastor Aagaards Tid begyndte Indre Mission sit Arbejde, gaaende ud fra P. Jensen Lunds Gaard i Lourup og i de senere Aar ledet af den energiske og tiltalende Tømmerhandler Chr. Nielsen. Et Missionshus er hygget, der er stiftet K. F. U. M. og K., og der arbejdes i det hele laget med den samme store Energi, som overalt kendetegner denne kirkelige Retning.
I dette Arbejde har ogsaa Pastor Søbye, der blev indsat 1914 efter Pastor Melbyes Forflyttelse lil Faaborg, kastet sig ind med vældig Kraft, hvorved han allerede har og sikkert ogsaa i Fremtiden vil vinde mange Venner.
Gørdinglund
Gørdinglund
Lidt Vest for Kirken ligger Gaarden Gørdinglund, der alle Dage har været en Frigaard, medens de andre af Sognets Gaarde har staaet under Bramminge Hovedgaard.
Omkring 1800 ejedes Gaarden af Niels Kristensen, hvis Søn Hans Nielsen fik Gaarden efter ham 1828. 1852 døde han og efterlod Gaarden til sin Enke, der 1853 holdt Bryllup med Severin Wentzelsens Søn, Enevold fra Vardho, der saa Hyttede ind paa Gaarden og snart ved sin Energi og Dygtighed blev Sognets mest ansete Mand. 1861 blev han Medlem af Sogneraadet, og efter at Kommuneloven af 1867 var traadl i Kraft, var han et Aars Tid Formand. Derefter gik han ud af Sogneraadet i nogle Aar; men 1877 kaldtes der atter paa ham, og han beklædte Formandsposten til 1883
Intet af Betydning fandt Sted i Sognet, uden at Severinsen var medvirkende; ja, hans Virksomhed strakte sig endog ud over Sognets Grænser. Det var saaledes Severinsen og Pastor Høegh, der først tog Initiativet til Afholdelse af Møder her paa Egnen, for at faa gennemført en Vestkysthavn og en Bane i disse Egne. En Vinterdag blev der indbudt til Møde i Endrup Posthus, hvor imidlertid næsten ingen kom til Stede paa Grund af Snevejr. En enkelt var dog mødt, nemlig Provst Assens fra Jerne, og et nyt Møde, som afholdtes 3 Uger efter, blev fastsat. Til dette Møde kom der Folk. En Kommission nedsattes til at arbejde for Sagen, der samledes Underskrifter vidt og bredt, og enten dette Møde har haft Betydning for Sagens Gennemførelse eller ikke, vist er det, al baade Loven om Es bjerg Havn og Loven om den sydjydske Tværbane vedtoges i Rigsdagen, og 3. Oktober 1874 aabnedes Banen blandt andet med Station i Gørding.
Severinsen udvidede stadig Gørdinglund ved Køb af Jord. Saaledes blev Hulgaard, der laa mellem Gørdinglund og Kirken, en Del Jord fra Smedegaard i Bramminge Sogn og en Del fra Præstegaarden købt til Gørdinglund. Hele Avlsgaarden lod Severinsen ombygge, og Stuehuset blev restaureret. Først i 1906, da han var tæt ved de 80 Aar, solgte han Gaarden til den nuværende Sogneraadsformand P. K. Pedersen, i hvis Tid den efter en Brand den 1. December 1911 er bleven opbygt i moderne Stil.
Siden Sogneraadsformanden 1914 tog Bolig ved Gørding St., har Gørdinglund været ejet af Proprietær J. P. Jensen.
Gørding Klædevarefabrik.
Gørding Klædevarefabrik. (Axel Sørensen).
Inden vi forlader Gørding By, aflægges et Besøg i Klædevarefabrikken, der med sit store Vandhjul og sin Dampskorsten tager sig malerisk ud, især hvis man en Eftermiddag ved Solnedgang ser den fra det lille Krat Simberris.
Fabrikken er anlagt i Aaret 1873 af Niels Madsen, der var gift med en Steddatter at E. Severinsen. Niels Madsen var her i 9 Aar: men derefter kom en urolig Tid for Gørding Fabrik. Madsen byttede Fabrikken bort med nogle Huse i Aarhus og boede der indtil 1915, da baade han og Hustru døde omtrent samtidig. Den nye Ejer af Fabrikken, Købmand Christensen, Aarhus, drev den en Tid ved en Bestyrer, men solgte den saa til Kasper Kaspersen, der kun var her en kort Tid, hvorefter E. Severinsen, der havde en Del Penge slaaende i Forretningen fra N. Madsens Tid, selv overtog Fabrikken. Virksomheden stod nu stille nogle Maaneder.
Derefter solgte Severinsen Fabrikken til Smed Clemmen Sørensen i Heslund. Med Clemmen Sørensen, der var en meget dygtig og driftig Mand, som fra smaa Kaar havde arbejdet sig frem til jævn Velstand, oprandt en ny og god Tid for Gørding Klædevarefabrik. Clemmen Sørensen drev selv Fabrikken til sin Død 1913, hvorefter hans Enke fortsatte et Aars Tid, indtil Svigersønnen N. Berg, der nu atter flytter til Stationen, gaar Fabrikken over til Clemmen Sørensens Søn, Aksel Sørensen.
Gørding Mølle
Gørding Mølle. (L. M. Lauridsen).
Gørding Mølle, lidt Øst for Byen, er af gammel Dato. I 1683 hedder det, at den havde en Kværn og et Hjul; Møllestenen var brækket midt over, Møllehuset og Møllehjulet meget brøstfældigt. Den kunde ikke altid male, fordi den undertiden fattedes Vand, og undertiden var der for meget. For 100 Aar siden hed Mølleren Peder Munk. Han havde Tilbøjelighed for stærke Drikke og druknede i beruset Tilstand i Slusen, der ogsaa krævede Degnen Simon Kristensen som Offer i 1827. I 1830 købte Georg Adolf Geising Møllen, og han lod det hele ombygge og sit Navnetræk sætte over Døren til Møllehuset. Under Byggearbejdet havde han det Uheld at hugge sig i Knæet med en Økse; Betændelse slog sig til og blev Aarsag til hans Dod. Enken, en Søster til Severin Wentzelsen paa Vardho, blev saa gift med Hans Lorenzen fra Vejen Mølle. Hun døde imidlertid snart, og nogen Tid efter tik Hans Lorenzen en Dag Besøg af en ung Pige Karen Thuesdatter fra Gørklint, der vilde købe Grise. Hendes Ungdom og Skønhed kunde Hans Møller ikke staa for, og da han nogle Dage senere sammen med S. Wentzelsen skulde køre til Skifte efter sin afdøde Kone, fik han Vejen lagt om ad Gørklint, hvor et improviseret Bal med S. Wentzelsen som Spillemand kom i Stand, og Resultatet af dette blev Bryllup i Gørding Mølle 1826. Desværre havde ogsaa Hans Lorenzen for stor Kærlighed til de stærke Drikke, hvilket fremskyndede en begyndende Brystsyge, og han maatte tidlig vandre til Graven.
1830 giftede hans Enke Karen Thuesdatter sig med E. Severinsens Morbroder Laust Madsen fra Ploustrup, der nu rykkede ind i Møllen. Dennes Søn Hans Lorenzen Lauridsen holdt 1856 Bryllup med Maren Hansen fra Kjærgaards Mølle, og deres Søn Laust Madsen Lauridsen er Møllens nuværende Ejer. Hans L. Lauridsen døde 1873, og hans Enke blev gift med J. P. Hansen, som endnu er kendt af alle ældre i Gørding Sogn under Navnet „den gamle Møller“.
Mølleejere
I 1876 blev hele Møllen atter ombygget, og J. P. Hansen fik den løst fra den Forpligtelse, som hidtil havde hvilet paa den nemlig at male for Bramminge Hovedgaard, hvilket tit var ubehageligt for alle andre Møllegæster, da disse maatte vente, saa snart der kom Korn fra Herregaarden.
Den nuværende Ejer L. M. Lauridsen besørger foruden Mølleriet tillige Produktionen af Elektricitet baade til Gørding By og Stationsbyen.
Gørding Jernbanestation
Gørding Jernbanestation
Med Loven om den sydjyske Tværbane af 24. Apr. 1867 kom der Røre i disse Egne. Da Banens Retning var bleven fastslaaet, toges der fat paa Arbejdet. Lunderskov—Varde Strækningen skulde have været aabnet for Trafik 1. Juli; men alt blev først færdig længere hen paa Sommeren, saa Aabningen kunde ikke finde Sted før ud paa Efteraaret (3. Oktbr.)
Oprindelig gik der paa Banelinien her kun 3 Tog daglig i hver Retning; nu ekspederes ordinært fra Gørding St. 19 Tog i Døgnet, og Særtogenes Antal kan tillige være ret stort, saa at 24 Tog eller et Tog i Gennemsnit i hver Time ikke just hører til Sjældenhederne.
Som Følge af Trafikforøgelsen er selvfølgelig Personalet ogsaa forøget i høj Grad. Forstander Lillelund besørgede sammen med en Portør (Madsen) hele Arbejdet i Begyndelsen, og denne Portør skulde tillige passe Leddet ved Overkørselen tæt ved Banegaarden og sørge for at pumpe Vand op i Cisternen, ved hvilket Arbejde han dog af og til havde en Hjælper, „Laust Pumper".
Det var nemlig ikke noget helt lille Arbejde, da de Heste Tog dengang tog Vand ved Gørding St. Nu bestaar Stationens Personale foruden Forstanderen af 2 Assistenter og 1 Elev, 3 Portører og en Hjælpearbejder.
Desuden er Ledvogtningen overdraget en særlig Mand, og alle kender den elskværdige Juhl, der tidlig og sent med sin Pibe i Munden trofast staar paa Vagt i eller udenfor sit lille Hus og altid sørger for, at Folk ikke kommer til at vente længere end højest nødvendigt for
at komme over Linien. Vandpumperens Arbejde er naturligvis længe blevet besørget ved Motorkraft.
I gamle Dage havde Folk her paa egnen selv Forpligtelse til at afhente deres Post i Ribe, og gennem mange Aar hentede en Kone ved Navn Karen Sloth den hver Lørdag paa en Trillebør. Senere gik Arbejdet over til en Mand, som hed Jep Svendsen, og nu blev Posten hentet to Gange om Ugen; først ved Banens Aabning blev der daglig Postgang med 2 Postbude. Nu vandrer daglig 7 Postbude ud fra Gørding St. For 20 Aar siden
indløb ca. 24000 Breve aarlig, i 1915 var Tallet ca. 103000.
Samtidig med Banens Aabning lagde J. Bolding en Filial af Bykroen op til Stationen, og de to Beværtninger dreves en Tid i Fællesskab; men derefter blev Stationskroen lejet ud til forskellige, indtil Wentzel Severinsen, en Broder til E. Severinsen, (iørdinglund, købte den i 1881 og drev den til sin Død 1894. Enken vedblev Forretningen, til hun 8 Aar senere ogsaa afgik ved Døden, hvorefter den gik over til Datteren og Svigersønnen Knud Hansen, der senere atter afhændede den til N. Berg for selv at overtage et Bageri, som han havde anlagt i den Ejendom, hvor Knud Rasmussen endnu driver Forretningen. Nogle Aar efter gik Kroen over til Fabrikant Cl. Sørensen, der atter afhændede den til den nuværende Ejer Chr. Christensen.
Knud Rasmussens FoderstofTorretning.
Knud Rasmussens FoderstofTorretning.
Stationsbyens nuværende ældste Borger er L.
Johnsen, der 1. Maj 1879 nedsatte sig som Købmand
ved Gørding St. i den Ejendom, hvor Købmand Kjær
nu har sin Forretning. Dengang levede ved Stationen
kun 7 Familier; men Byen voksede jo, og Johansen
udvidede Forretningen Gang paa Gang, hyggede Pakhus
og Stald og førte foruden Kolonial tillige Manufakturvarer.
Senere lejedes denne sidste Afdeling af Johansens
Kommis, Andreas Christensen, og flyttedes over
Syd for Banen. Huset brændte imidlertid 26. Marts
1892, hvorefter den nuværende Bygning, der ejes af
Knud Rasmussen, blev opført. Senere Hyttede Andreas
Christensen Forretningen lidt længere mod Nord og drev Gørding „ældste og største“ Manufakturforretning,
til den i 1914 gik over til Helm Eriksen.
L. Johnsen har opført adskillige andre af Stationsbyens
Huse, hl. a. Lægeboligen, der først beboedes af
Forstander Jensen, og Johnsen har sikkert allerede ved
Opførelsen haft den Tanke at faa en Læge til Bven
og skaffe ham en passende Bolig. Da derfor en Dag
Sogneraadsformand Jes Andersen, Boel, i Johnsens Butiksagde: „Mon vi ikke kunde faa en Læge hertil“? var
det lige efter Johnsens Hoved. Et Møde blev afholdt
i Gørding St. Skole om Sagen; Beboerne søgte en Læge,
som de garanterede en Indkomst paa mindst 2500 Kr.,
og i Oktober 1896 begyndte Læge Møller, nu Brørup,
en Praksis her i Byen.
10. Juli 1899 overtog Læge J. Jensen Dr. Møllers
Praksis, og med denne Mand kom en betydelig Kraft
til Gørding St. Der er vel intet Navn her, der har
staaet Kamp om, som Læge Jensens; men alle — saavel
Meningsfæller som Modstandere — er enige om at anerkende
hans Dygtighed og store Energi, som han har
udfoldet baade som Medlem af Sogneraadet 1909—13
og af Amtsraadet siden 1910, saavel som paa mange
andre Felter.
Det første større Arbejde, han kastede sig ind i,
var Arbejdet for et Apotek; han søgte og fandt Støtte
i Kredsens Folketingsmand Jens Busk. Der samledes
Underskrifter her i Sognet, i Jern ved, i Vejrup og
Aastrup, ja selv fra Faaborg og Agerhæk kom der
— takket være hl. a. L. Johnsen — Underskrifter
paa det Andragende, der blev sendt ind til Justitsministeriet,
og hvoraf Resultatet blev, at M. Holst i 1903 fik
Bevilling paa at drive Apotek her. Bygningen opførtes
1904. Senere blev til Gørding Apotek knyttet et Hjælpeapotek
i Bramminge, og begge dreves af M. Holst, til
denne i Sommeren 1915 blev forflyttet til Horsens.
Bramminge Apotek blev saa udskilt og fik sin selvstændige
Apoteker ligesom Gørding. I. Efteraaret 1915
overtoges Apoteket her af V. J. Jensen fra København.
Skolevæsenet har ogsaa hele Tiden haft Læge Jensens
udelte Interesse, og det er næppe for meget sagt,
at den nuværende Skoleordning med den store Centralskole,
og hvad dertil hører, for største Delen er hans
Værk.
Foruden Afholdsforeningen er Borger- ogHaandværkerforeningen
Faktorer, der har spillet og endnu
spiller en stor Bolle ved Gørding St. De har været
med i Arbejdet for Apoteket, for Forbedring af Byens Kloakering, Postvæsen o. m. a. Igennem mange Aar
arbejdede Borgerforeningen for Ansættelse af en Dyrlæge,
og Sagen gik jo da ogsaa i Orden i Marts 1911,
da Dyrlæge Wallem Hyttede hertil fra Karise, og denne
har i de faa Aar oparbejdet en stor Praksis.
Forretningslivets Centrum ved Gørding Station er
T ø m m e r h a n d e 1 e n, der fra en ringe og beskeden
Begyndelse efterhaanden er bleven en særdeles stor og
omfattende Virksomhed.
Forretningens Grundlægger Laust Nielsen var i en
lang Aarrække Gaardskarl paa P. Lauritzens Tømmerlager
i Bibe, og Lauritzen vilde nødig været af med
den solide Mand, da han i Aaret 1877, 12 Aar gammel, i et Træskur begyndte sin Virksomhed ved Gørding St.
De første Maaneder derefter boede Familien stadig i
Bibe, og Nielsen var glad, naar han kunde komme hjem
at fortælle, at han havde solgt et halvt Læs Tømmer.
Men snart drog Familien hertil; først tog den Bopæl i
lejet Lejlighed, men 1878 opførtes et Stuehus, hvor
Maskinforretningen nu ligger, og Forretningen vandt
snart baade i Forretnings- og Kundekredse By for sine
solide og reelle Principper, og da L. Nielsen døde 1892,
førte Forretningen foruden Tømmer tillige Korn- og
Kunstgødning. Med L. Nielsens Brodersøn Johs. Nielsen
som Bestyrer førtes Forretningen videre for Enkens Regning, og særlig i hans Tid var der stor Fremgang;
Omsætningen steg omtrent til det lOdobbelte.
1904 byggedes Isenkramforretningen, og nu overtog
Johs. Nielsen denne, og L. Nielsens Søn Chr. Nielsen
bestyrede derefter Tømmerhandelen i 5 Aar. Da byggedes
den nuværende Hjørnebygning med Maskinhandel,
som til Chef fik en anden af L. Nielsens Sønner Jens
Nielsen. Samme Aar trak Enkefru Nielsen sig helt ud af Forretningen, som Chr. Nielsen siden har drevet for
egnen Regning, støttet trofast bl. a. af Lagerforvalteren
Chr. Fogstrup, der nu skal være Bestyrer af en Filial
i Agerbæk, som skal aabnes sammen med Bramminge-
Funder Banen.
I den opblomstrende Stationsby blev Trangen til
hjemlige Pengeinstitutter snart følelig. Ribe Landbosparekasse
paatænkte en Tid at lægge en Filial her, og
et Møde blev afholdt for at skaffe Tillidsmænd her i
Sognet. Paa dette Møde drøftedes imidlertid ogsaa Tanken
om en selvstændig Sparekasse, og derfor var der
stor Stemning. Om Gørding og Omegns Sparekasse
beretter Ribe Folkeblad i Anledning af 25aars Jubilæet
1912 følgende: Sparekassen oprettedes paa et Møde i
Gørding Skole 12. Februar 1887 efter Indbydelse af daværende
Sogneraadsformand Jes Andersen, Boel, Kbind.
L. Johnsen, E. Severinsen, Gørdinglund, Jørgen Johansen,
Heslund og N. Lauridsen, Ajke. Paa Mødet valgtes til Formand E. Severinsen og til Bogholder og Kasserer
P. A. Bendixen, en Mand, hvis Slægt gennem mange
Led har været bekendt for Mekanikersnille. (Se „Fra
Bibe Amt“ Aargang 1905). Endvidere tegnede paa Mødet
eller i de nærmest følgende Dage 64 i Sognet boende
Mænd sig som Garanter for et Beløb af 10,400 Kr. Derefter
udarbejdedes Vedhegten, og Kassen begyndte sin
Virksomhed fra April 1887.
I 1893 trak Bendixen sig tilbage, og Lærer M. Nielsen
blev valgt til Bogholder og Kasserer og varetog med
stor Samvittighedsfuldhed dette Hverv til Aaret 1911, da
han var bleven Leder af den store Centralskole og derfor
trak sig tilbage, medens han dog vedblev at være
Medlem af Bestyrelsen. Siden den Tid har Søren Mølgaard
vieret Kasserer og Regnskabsfører. Da E. Severinsen
i 1901 trak sig tilbage som Formand valgtes, Jepsen Schrøder, Tange, til han 1912 afløstes af Fabrikant
Cl. Sørensen, ved hvis Død 1913 den nuværende
Formand P. Chr. Pedersen, Lourup, blev valgt.
Ved Borgerforeningens Generalforsamling i Novbr.
1912 foreslog Knud Hansen, Gørding St., at oprette en
Bank i Gørding, og man vedtog at søge Sagen fremmet
ved Tegning af en Aktiekapital paa 75 — 100,000 Kr.
Det lykkedes imidlertid kun at naa 55000 Kr., og da Vejen Bank nu lagde en Filial i Gørding, faldt Tanken
om en selvstændig Bank til Jorden. Det nedsatte Udvalg
henvendte sig derefter til Bramminge Bank, der
ogsaa anlagde en Filial herhen, hvilken senere er blevet
bestyret af Knud Hansen som Tillidsmand sammen med
Direktør Tobiassen fra Bramminge.
Disse Pengeinstittutter har bidraget stærkt til at
fremme Omsætningen og Forretningslivet ved Gørding St.
Skolevæsenet har naturligvis her som andre Steder
udviklet sig stærkt. Degneembedet i Gørding besørgedes
for Aarhundreder tilbage af Løbedegne fra Latinskolen
i Ribe. Senere kom faste Degne med Bolig i
Nørre Gørding ved Kirken. Af saadanne kendes Jes
Thomsen, kaldet 1649, Pouel Bredstrup omkring 1670,
Anders Eriksen, død 1716, Frederik Hansen, død 1757,
P. O. A. Bose, død 1801, Kristen Kaustrup, død 1807,
Simon Kristensen, der, som tidligere nævnt, druknede
i Aaen i Aaret 1827.
Der var endnu paa den Tid kun den ene Skole for
hele Sognet, og ved Sommertid søgte alle Børn denne,
d. v. s., de større gik saa godt som aldrig i Skole i
Sommertiden. Ved Vintertid lejedes en Stue i Lourup,
Ildsted og Tange, hvor en eller anden saa gav lidt Undervisning i Religion, Læsning, Skrivning og Regning.
At Ordningen ikke var meget bevendt, frenigaar af, at
Biskop Ralslev saa sent som i 1863 taler om den „slette
Skolegang“ i Riskolerne, hvilken har været „kendelig“-
navnlig „med Hensyn til Boglæsning“4 som han finder
utilfredsstillende, i det hele kaldes Skolernes Standpunkt
..nogenlunde tilfredsstillende“, en Bemærkning, der i
Biskoppens xMund sikkert ikke er en Ros. Ved Hovedskolen
virkede paa den Tid Lærer J. Petersen, som
Befolkningen var rigtig godt tilfreds med, det samme
maa siges om han Eftermand, Nordslesvigeren S. Chr.
Møller. I hans Tid fik Skolen to Skolestuer, og der
blev ansat en Vinterlærerinde. Biskoleinstitutionen
holdt sig stadig i Lourup, Ilsted og Starup, hvilken
sidste var traadt i Stedet for Tange, og Lærer Moller,
som tillige var Kirkesanger, holdt om Sommeren Skole 2 Dage ugentlig i Gørding og 1 Dag i hver af Skolerne
Lourup, Starrup og Ilsted. I de sidstnævnte Skoler var
der saa om Vinteren en ueksamineret Vinterlærer, i
Lourup tillige en Lærerinde. 1885 døde Lærer Møller
i Gørding, og Embedet stod ledigt ca. 3T Aar, hvorefter
Lærer R. Nielsen blev kaldet til Lærer og Kirkesanger.
I denne Tid oprettedes Embederne i Lourup og Fladsbjerg.
Til Lourup kaldedes fra 1. Maj 1886 Lærer H. Ebbesen og til Fladsbjerg fra 1. September Lærer M.
Nielsen. Læreren i Lou ru p skulde om Sommeren
undervise 3 Dage om Egen i Starrup Biskole, og Læreren
i Eladsbjerg paa samme Maade 3 Dage i Ilsled.
1895 solgtes Fladbjerg Skole, og i Stedet for denne byggedes
en ny Skole med 3 Klasseværelser ved Gørding Station, hvor der nu var det største Børnetal. Samme
Aar byggedes ogsaa en ny Skole i Ilsted, og Embedet
blev Aaret efter omdannet til fast Embede. Samme
Aar — 1. Jan. 1896 — blev Lærer Ebbesen fortly tlet til
Stenderup, og Starrup Biskole lagdes nu ind under Stationsskolen,
og Andenlæreren, der maatte nu overtage Skolegerningen de 3 Dage om Ugen i Starrup. Senere
er opfort en ny Skole i Starrup lidt Nord for den gamle
Plads, og et fast Embede er oprettet, saa nu er „Løbedegnevirksomheden“
i Gørding Sogn „en Saga blot“.
Endnu tales der dog ofte om de „gamle“ Tider, der jo
ikke ligger ret langt tilbage, qg de gamle Lærere, bl. a.
om en Vinterlærer fra Starrup, der om Sommeren var
„Tækkemand“ og om Vinteren „Skuelmæjster“ i omtrent
30 Aar. Om han var lige god til begge Dele, kan der
være delte Meninger om; men han var i hvert Fald en
meget dygtig Tækkemand.

Skolen har nu 11 Klasser med ca. 270 Børn. To
af Klasserne er Realklasser, fra hvilken Børn er i Stand
til paa 1’T Aar at tage alm. Forberedelseseksamen fra
Vejen Realskole.
I kommunal Henseende har Gørding lige til de
seneste Aar været sammen med Vejrup; men da Interesserne
i Gørding Sogn med den forholdsvis store Stationsby
og i Vejrup, det rene Landsogn, efterhaanden blev ret forskellige, enedes man i Aaret 1908 om at
foretage en Deling. Sognene har nu hver sit Sogneraad,
men udgør endnu eet Pastorat.
Af moderne Virksomheder findes ved Gørding St.
nu baade Elektricitets- og Vandværk. I Aaret 1905
holdt Ingeniør Bjerre, Askov, Foredrag om Brugen af
Elektricitet, og derefter vedtoges det at forsøge at faa
anlagt et Værk i Gørding. Et selvstændigt Værk med
Damp som Drivkraft byggedes i 1906. Det gik dog kun
i faa Aar, da Driften var for dyr, og der kom saa en Ordning i Stand med Møller L. M. Lauridsen, der som
tidligere nævnt nu producerer Elektriciteten ved Vandkraft.
1912 toges fat paa at faa et Vandværk; et Udvalg
blev nedsat til at arbejde for Sagen, der blev til Virkelighed
Aaret efter, saa fra 1. Juni 1913 har Stationsbyen
haft Vand fra eget Vandværk.
Som det fremgaar af denne Skildring, er Gørding
som de fleste andre Byer, der ved Staalskinner er sat
i nærmere Forbindelse med Omverdenen, gaaet mægtigt frem. Hvad Fremtiden bringer i sit Skød, ved ingen,
men enhver god Gørdingboer haaber paa, at Ungdommen
vil tage fat, naar de gamle slipper, saa det altid
maatte kunde siges, at
„for de gamle, som faldt,
er der ny overalt,
der vil møde hver Gang, der bliver kaldt“.
Gørding Sognearkiv
Nørremarken 23. Kld.
6690 Gørding
Tilbage til indhold