Borgere - Gørding Sognearkiv

Gå til indhold
Borgere
KENDTE NAVNE
Tømmerhandler Laust Nielsen, f. 1834 i Yilslev, i Gørding 1892. Laust Nielsen tjente i 20 Aar hos Tømmerhandler Lauritzen i Ribe, grundlagdc 1877 i Gørding en Trælastforretning under smaa og beskedne Forhold, — men fremad gik det dog, og efter hans Død i 1892 blev nuværende Isenkræmmer Johs. Nielsen Bestyrer af Forretningen og under hans Ledelse steg Forretningens Omsætning saa stærkt, at den blev en af de største i Sydvestjylland; — nu drives Forretningen af Grundlæggerens Søn Tømmerhandler Chr. Nielsen.
I. P. Hansen, Gaardejer, f. 1833 i Lundgaard ved Brørup, -f 1913, overtog 1875 Gørding Mølle, som han opbyggede og drev til 1898, hvorefter Sønnen L. M. Lauridsen overtog den. Hansen var i mange Aar Medlem af Sogneraadet og Ejer af Gørding Sogns Mejeri. — Veteran fra 1864.
Gaard- og Mølleejer L. M. Lauridsen, f. 1865 i Gørding Mølle; fik sin Uddannelse i Brøns Mølle, senere paa Ladelund Landbrugsskole i 2 halve Aar, overtog 1898 sin Fødegaard, hvor der foruden Landbrug drives Elektricitetsværk ved Vandkraft, som forsyner Byen med Strøm, tilligemed Mølle. Lauridsen var i fem Aar Medlem af Sogneraadet og er Repræsentant for den vest- og sønderjyske Kreditforening.
Kornhandler & Bagermester Knud Rasmussen, f. 1872 i Nr. Lvndelse, uddannet paa Skræppenborg og Hammerum Mølle og Odense Handelsskole; forpagtede Gørding Mølle fra 1900—09, overtog Foderstotforretningen og Bageriet ved Stationen, som nu er i stadig Fremgang.
Tømmerhandler Chr. Nielsen, f. 1880 i Gørding; modtog sin Uddannelse paa Haslev Højskole og Grimers Handelsakademi, København. Er Medlem af Bestyrelsen for Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark og Medlem af Skolekommissionen og Menighedsraadet for Gørding.
Johs. Nielsen, Isenkræmmer, f. 1869 i Limstrup (Sønderjylland), kom 1885 i Lære hos sin Farbroder Tømmerhandler L. Nielsen, Gørding, og fra 1892—1904 var han Bestyrer af dennes Trælastforretning og fra 1904—09 ledet sammes Isenkramforretning og overtog for egen Regning denne 1909. — Trælastforretningens store Opsving skyldes Nielsens dygtige Ledelse og Energi.
Chr. Thorsted, Møllebygger & Maskinhandler, f. 1887 i Gjurup (Thv), udlært hos Møllebygger N. K. Nielsen, Ylby. Etableret 1911 under ganske smaa Forhold og uden Kapital, har nu selv bygget sin Ejendom, og alle Maskiner drives ved elektrisk Kraft og beskæftiger 5 Mand, et pænt Resultat naaet paa 5 Aar. Medlem af Bestyrelsen i Borgerforeningen, Gørding Afholdsforening og Vandværket samt Venstreforeningen.
Clemmen Sørensen, Fabrikant, f. 1859 i Hessel- knud pr. Gørding y 1913; var oprindelig Smed, indtil han overtog Gørding Klædevarefabrik, som i Aarenes Løb blev oparbejdei til en betydelig Virksomhed, ligesom han tog stærkt Del i det offentlige Liv, var bl. a. Formand for Skytte-, Borger- og Venstreforeningen. samt i Bestyrelsen for Gørding Sparekasse. Fabrikken fortsattes af Sønnen Axel Sørensen.
Forretningsbestyrer AI. Jørgensen, f. 1886 i Stouby, lært Handelen hos S. C. Sørensen, Gramrode, og blev i 1914 Bestyrer af Gørding Brugsforening.
J. J. AkseIsen, Fotograf, etabi. 1910 i Gørding. Samtlige Billeder til Bogen om Gørding er udgaaet fra Fotograf Akseisens Atelier.
H. M. Lorentzen, Førstelærer, f. 1879 i 0. Snede, Vejle Amt, dimitteret fra Jelling Seminarium 1900.
H. Ebbesen, Lærer, f. 1859 i Kalslund, Ribe Amt, dimitteret fra Gedved 1884, Lærer i Lourup 1886—96.
Gørding Sognearkiv
Nørremarken 23. Kld.
6690 Gørding
Tilbage til indhold